حکمیت وداوری

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی
باب هفتم – داوري
ماده ۴۵۴ – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
حضور و خدمت حقوقدانان با پایه های عالی علمی  و اساتید برجسته و صاحبان علم متخصص و مرجعین با تجربه و  مصلحین کارآمد به عنوان داور در این مجموعه امری نادر و کمیاب میباشد که این امردر جهت رعایت مصالح اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی و جهت جلوگیری از اطاله زمان  و کم کردن هزینه های رسیدگی و استفاده بهینه از منابع انسانی و متخصص ، نقش مهمی در کم کردن حجم پرونده های قضایی  داشته و دارد . بر این اساس واز طریق هدایت اشخاص به سمت و سوی داوری و حکمیت  ، به عنوان یک راه حل عملی و قانونی ، داشتن شرط داوری در همه قرارداد ها و توافقات فی مابین اشخاص  مورد توجه و پیشنهاد این مجموعه می باشد

۱-آیا می دانید؟ درموارد بروز اختلاف و در زمان حل و فصل اختلافات ، مراجعه به داوری وقت بسیار کمتری ازشما به نسبت رسیدگی در دادگاه می گیرد.داور می تواند یک اختلاف را در چند ساعت یا چند روز حل وفصل نماید اما رسیدگی قضایی دربهترین وضعیت چندین ماه به طول می انجامد.
۲-آیا می دانید ؟هزینه دادرسی در محاکم دادگستری چندین برابر هزینه داوری است.
۳-آیا می دانید ؟امکان صلح و سازش در داوری بیشتر است وخصومت ودشمنی کمتری بوجود می آورد.

۴-آیا می دانید ؟رای داور لازم الاجراست و((اعتبا امر مختومه را دارد.))

۵-آیا می دانید ؟با گنجاندن شرط داوری وبهره جستن از داوران خبره و کارشناسان موسسه داوری تمامی مشکلات مالی موجود در مبایعه نامه بین خریدار و فروشنده وفرد واسطه با رای داور بدون مراجعه به دادگاه
حل و فصل می شود.

۶-آیا می دانید؟ طبق آمار مشخص شده در اتحادیه املاک وخودرو ومعاونت پیشگیری از وقوع جرائم با گنجاندن شرط داوری در قرار دادها وارجاع به مقام داوری میزان مراجعات به دادگستری در این دو بخش کاهش چشمگیری داشته است .

۷- آیا می دانید؟ به موجب ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ،تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانندبا رضایت یکدیگرمنازعه واختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی ،تجدید نظر یا فرجامی در دیوانعالی کشور به داوری یک یا چند نفر ارجا میشود