امور حقوقی

مشروح خدمات :ارائه کلیه خدمات حقوقی : وکالت ومشاوره حقوقی- عقد قرار دادهای ملکی ومالی-داوری مدنی وتجاری

(( دپارتمان امور حقوقی ))

انجام امور وکالتی و مشاوره حقوقی در دعاوی ملکی وحقوقی از جمله 

ملکی – افراز-اراضی-خلع ید –تفکیک –تقسیم –شهرداری –دعاوی ثبتی –زمین شهری –انحصار وراثت –منابع طبیعی-تصرف عدوانی-ابطال مبایعه نامه –روابط موجر ومستاجر –الزام به تنظیم سند رسمی –دعاوی سرقفلی –کلیه دعاوی حقوقی منقول وغیر منقول و…

((دپارتمان امور کیفری ))

-جعل و استفاده از سند مجعول-خیانت در امانت-شرب خمر-انتقال مال غیر

-کلاهبرداری-مزاحمت تلفنی-اختلاس– روابط نامشروع– سرقت– تهدید به قتل– توهین-هتک حرمت،ارتشاء،افتراء و…

((دپارتمان امور خانواده ))

–  مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی–  حضانت وملاقات فرزند مشترک–  مطالبه نفقه کیفری وحقوقی–  اصل نکاح و اصل طلاق–  مطالبه وتقسیط مهریه–  اثبات نسب–  طلاق توافقی–  حکم رشد–  تمکین و…..

((تنظیم قرار داد ))

تنظیم انواع قرار دادهای اداری-مالی-مدنی-تجاری توسط وکلای برجسته

((وکالت در امور حسبی وموضوعات ارث ))

–  موت فرضی–   تقسیم ترکه–  انحصاروراثت–  مهر وموم وتحریر ترکه–  امور راجع به غایب مفقود الاثر–  تعیین ونصب قیم وضم امین و…

 

((دعاوی دیوان عدالت اداری ))

–  قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های اختلاف کارگر وکارفرما–  تامین اجتماعی–  مالیاتی–  شهرداری و ……………